ทุกคนไปถึงได้ไหมตอนที่ 12 อิสรภาพทางการเงิน – ทุกคนไปถึงได้ไหม?
ตอนจบ ทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่?

เคยฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง
มีพราหมณ์คนหนึ่ง เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วกราบทูลถามว่า
พระภิกษุสงฆ์ ทั้งหลายที่ได้มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนา
ได้บรรลุมรรคผลนิพพานทุกรูปหรือไม่

พระพุทธเจ้าไม่ตอบ แต่ได้ทรงตรัสถาม
พราหมณ์ผู้นั้นกลับไปว่า
เคยมีคนมาถามทางไปกรุงพาราณสีกับพราหมณ์หรือไม่
พราหมณ์ตอบว่า มีพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสถามต่อไปว่า
แล้วคนเหล่านั้นไปถึงที่หมายหรือไม่???

พราหมณ์ตอบว่า บ้างก็ไปตามทางที่บอก
ก็ไปถึงที่หมาย บ้างก็ไปแค่กลางทางแล้วก็เปลี่ยนไปทางอื่นที่เลือกเอง
บ้างก็ไม่เชื่อ และก็เลือกไปตามทางที่ตนเลือกเอง

พระพุทธเจ้าทรงตรัสต่อไปว่า ท่านพราหมณ์ได้รับคำตอบจากเราแล้ว

อิสรภาพทางการเงินโดย money.matethai.com

$$$ ลิ้งที่เกี่ยวข้อง $$$
อิสรภาพทางการเงิน ตอนที่ 0 -12