การลงทุนหุ้น 2$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 2
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$ องค์ประกอบการลงทุน $$$
รู้จักกับองค์ประกอบการลงทุน (Know Investment Components)
องค์ประกอบที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในประเทศ ไทย ได้แก่

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (The Stock Exchange of Thailand) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
การซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ตัวตลาดหลักทรัพย์เองไม่ได้ทำหน้าที่ซื้อขายหลักทรัพย์โดยตรง
แต่จะควบคุมดูแลให้การซื้อขายหลักทรัพย์ดำเนินไปอย่างมีระเบียบ คล่องตัว โปร่งใสและยุติธรรม
เพื่อสร้างความมั่นใจ แก่ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้เกิดการระดมเงินออมจากประชาชนไปลงทุนในกิจการต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยรวม

บริษัทสมาชิก (Broker) ทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป โดยบริษัทสมาชิก
ได้รับค่าธรรมเนียมเป็นการตอบแทน คุณสามารถ ดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสมาชิกใน
รู้จักกับโบรกเกอร์ (Know the Broker)

หลักทรัพย์จดทะเบียน (Listed Securities) หมายถึง หลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทมหาชนจำกัดที่
จดทะเบียนหลักทรัพย์ของตนให้มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ โดย ทั้งหลักทรัพย์จดทะเบียน
และบริษัทจดทะเบียนผู้ออกหลักทรัพย์นั้นจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
และเป็นไปตามข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (Listing Agreement) คุณสามารถทำความรู้จักกับ
ประเภทของ หลักทรัพย์จดทะเบียนได้ที่ Our Products

ผู้ลงทุน (Investor) เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของตลาดหลักทรัพย์ โดยผู้ลงทุนอาจเป็นประชาชนทั่วไป
หรือนิติบุคคล ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศที่เข้ามาซื้อขายหลักทรัพย์โดยหวังผลตอบแทนในรูปของกำไร
จากการซื้อขาย (ผู้ลงทุนระยะสั้น) หรือดอกเบี้ย และ เงินปันผล (ผู้ลงทุนระยะยาว)

ในลำดับถัดไป คุณจะได้เรียนรู้ว่าทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

One thought on “การลงทุนหุ้น 2”

 1. การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน นะครับ
  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างครับ ^.^
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน มีเนื้อหาดังนี้
  การลงทุนหุ้น 1
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 1
  $$$ การให้ความรู้ผู้ลงทุน $$$
  การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน (Investor Education)

  การลงทุนหุ้น 2
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 2
  $$$ องค์ประกอบการลงทุน $$$
  รู้จักกับองค์ประกอบการลงทุน (Know Investment Components)

  การลงทุนหุ้น 3
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 3
  $$$ ทำไมจึงเกี่ยวข้องกับคุณ $$$
  ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)

  การลงทุนหุ้น 4
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 4
  $$$ วิธีการลงทุน $$$
  ระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

  การลงทุนหุ้น 5
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 5
  $$$ คู่มือผู้ลงทุนในประเทศ $$$
  คู่มือสำหรับผู้ลงทุนภายในประเทศ

  การลงทุนหุ้น 6
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 6
  $$$ การเปิดบัญชีซื้อขาย $$$
  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (How to Open an Account)

  การลงทุนหุ้น 7
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 7
  $$$ วิธีการซื้อขาย $$$
  วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์

  การลงทุนหุ้น 8
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 8
  $$$ ค่าธรรมเนียม $$$
  ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission Fees)

  การลงทุนหุ้น 9
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 9
  $$$ ภาษีที่เกี่ยวข้อง $$$
  ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (Taxation)

  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างนี้ครับ ^.^
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-1

Leave a Reply