การลงทุนหุ้น 3$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 3
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$ ทำไมจึงเกี่ยวข้องกับคุณ $$$
ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)

ถึงตอนนี้คุณคงพอจะทราบบ้างแล้วว่าตลาดหลักทรัพย์คืออะไร มีวัตถุประสงค์และองค์ประกอบอย่างไร แต่ยังมี
อีกคำถามหนึ่ง ที่เราเชื่อว่า กำลังเกิดขึ้นในใจของคุณหลาย ๆ คนคือ ตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามามีความเกี่ยวข้อง
กับตัวคุณได้อย่างไร เพราะเมื่อ กล่าวถึงการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ หลาย ๆ คนมักจะเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่
สลับซับซ้อนและมีความยุ่งยาก ไม่อยากที่จะเข้าไป เกี่ยวข้องด้วย หรือแม้อยากเข้าไปลงทุน แต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะ
ทำอย่างไร หรือบางคนอาจมีข้อสงสัยว่าการนำเงินออมไปลงทุน ใน ตลาดหลักทรัพย์จะได้รับผลตอบแทนดีกว่า
หรือมีข้อแตกต่างจากการออมเงินในรูปเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์อย่างไร ดังนั้น ในหัวข้อนี้เราจะอธิบายให้คุณ
เข้าใจถึงความสำคัญของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวคุณ

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์อาจเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนออมเงิน
ระยะยาวของ คุณได้ การที่คุณเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ในธุรกิจที่คุณมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างผลกำไร และเจริญรุ่งเรือง
ต่อไปในวันข้างหน้า จะทำให้ คุณมีฐานะเป็น “ผู้ลงทุน” และเป็น “เจ้าของกิจการ” ไปในขณะเดียวกัน ซึ่งมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลจากกำไรที่เกิดขึ้น ในการทำ ธุรกิจนั้นทุก ๆ ปี ตราบที่คุณยังถือหลักทรัพย์ นั้นอยู่

ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถคาดหวังให้หลักทรัพย์ที่คุณถืออยู่ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ถ้าธุรกิจนั้นเจริญเติบโตและมี
ผลกำไรเพิ่มขึ้น และเมื่อถึง เวลาที่ตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้นออกไปก็จะได้ราคาที่สูงกว่าเมื่อแรกซื้อมา

ด้วยเหตุนี้ คุณจะเห็นได้ว่าการลงทุนในหลักทรัพย์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้มีเงินออมที่แสวงหาผลตอบแทน
โดยระดับของ ผลตอบแทนสำหรับการลงทุนในหลักทรัพย์มีความผูกพันใกล้ชิดกับปัจจัยความสำเร็จของธุรกิจ
และระบบเศรษฐกิจที่จะมีผลต่อ ธุรกิจที่คุณลงทุนนั้น ๆอย่างไรก็ตาม การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับการลงทุนประเภทอื่นๆ
หากธุรกิจที่คุณ เลือกลงทุนเผชิญสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยหรือผลประกอบการตกต่ำลง ย่อมส่งผลให้เงินปันผล
ที่คุณพึงจะได้รับลดลงไปด้วย และในกรณีที่ธุรกิจนั้น ประสบภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการลง คุณจะได้รับเงินลงทุนคืน
ก็ต่อ เมื่อธุรกิจยังมีทรัพย์สินเหลืออยู่ หลังจากชำระส่วนที่เป็นหนี้คืนให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งหมดแล้ว

นอกจากนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้น มูลค่าหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่คุณ “ถือ” หรือ “เป็นเจ้าของ” อยู่ ก็สามารถปรับตัวขึ้นลงได้เช่นกัน
ซึ่งใน บทต่อไป คุณจะได้ทราบถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของ มูลค่าหลักทรัพย์ และผลตอบแทน
ที่ท่านจะได้รับ

ถึงตอนนี้คุณอาจมีข้อสงสัยอีกว่า ในเมื่อการลงทุนในหลักทรัพย์มี ความเสี่ยง เหตุใดผู้ลงทุนจึงไม่เลือกลงทุนโดยวิธีอื่น
ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า?

คำตอบง่าย ๆ และชัดเจนที่สุดของคำถามข้างต้นนี้คือ อัตรา ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์สูงกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบ กับการลงทุนประเภทอื่น ๆ เช่น การลงทุนในรูปเงินฝากกับธนาคาร พาณิชย์ ที่คนส่วนใหญ่เชื่อว่าเป็น
การลงทุน ที่ปลอดภัย เพราะได้รับดอกเบี้ย จากเงินต้นที่ฝาก และสามารถเรียกคืนได้เมื่อต้องการ อย่างไรก็ตาม
ในความเป็นจริงโอกาส ที่ผู้ออมจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่สูง หรือเท่าเทียมระดับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ
ตามภาวะเศรษฐกิจ นั้นไม่ได้ เกิดขึ้นเสมอไป และหากเงินเฟ้อมีอัตราสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
อยู่ลดต่ำลง ผลตอบแทนจากเงินออม ดังกล่าวก็ลด ค่าลงด้วยเช่นกัน

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกเพื่อการออมเงินในระยะยาวที่ผู้ออมสามารถหลีกเลี่ยง หรือป้องกัน
การขาดทุนที่ เกิดจากระดับอัตราเงินเฟ้อได้ เพราะการลงทุนในหลักทรัพย์จะช่วยรักษามูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุน
และให้ผลตอบแทนในรูป ของเงินปันผล, กำไรส่วนทุน และสิทธิการจองซื้อหุ้นใหม่ในราคาต่ำแก่ผู้ลงทุนอีกด้วย
และหากผู้ลงทุนมีความรอบรู้และ ชาญฉลาดพอ ก็จะสามารถเลือกซื้อเลือกขายหลักทรัพย์ต่าง ๆ ในระดับราคา
และจังหวะเวลาที่ให้ผลตอบแทน ได้สูงกว่า

เมื่อมองในภาพรวมแล้ว คุณจะเห็นได้ว่าตลาดหลักทรัพย์อาจ มีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวคุณได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
และหาก คุณมีความสนใจและความพร้อมเพียงพอการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจ เป็นการออมเงินอีกรูปแบบหนึ่ง
ที่ให้ผลตอบแทน ที่คุ้มค่าในระยะยาวได้

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

One thought on “การลงทุนหุ้น 3”

 1. การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน นะครับ
  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างครับ ^.^
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน มีเนื้อหาดังนี้
  การลงทุนหุ้น 1
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 1
  $$$ การให้ความรู้ผู้ลงทุน $$$
  การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน (Investor Education)

  การลงทุนหุ้น 2
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 2
  $$$ องค์ประกอบการลงทุน $$$
  รู้จักกับองค์ประกอบการลงทุน (Know Investment Components)

  การลงทุนหุ้น 3
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 3
  $$$ ทำไมจึงเกี่ยวข้องกับคุณ $$$
  ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)

  การลงทุนหุ้น 4
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 4
  $$$ วิธีการลงทุน $$$
  ระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

  การลงทุนหุ้น 5
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 5
  $$$ คู่มือผู้ลงทุนในประเทศ $$$
  คู่มือสำหรับผู้ลงทุนภายในประเทศ

  การลงทุนหุ้น 6
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 6
  $$$ การเปิดบัญชีซื้อขาย $$$
  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (How to Open an Account)

  การลงทุนหุ้น 7
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 7
  $$$ วิธีการซื้อขาย $$$
  วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์

  การลงทุนหุ้น 8
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 8
  $$$ ค่าธรรมเนียม $$$
  ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission Fees)

  การลงทุนหุ้น 9
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 9
  $$$ ภาษีที่เกี่ยวข้อง $$$
  ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (Taxation)

  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างนี้ครับ ^.^
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-1

Leave a Reply