การลงทุนหุ้น 9$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 9
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$ ภาษีที่เกี่ยวข้อง $$$
ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (Taxation)

เมื่อได้อ่านชื่อของหัวข้อนี้ บางคนอาจมีความคิดอยู่ในใจว่า ภาษีเป็นเรื่องยาก และยังไม่มีความจำเป็น
ที่คุณซึ่งอาจจะเป็นผู้ลงทุนหน้าใหม่ต้องรู้ละเอียดมากนัก ทำให้อยากข้ามไปอ่านหัวข้ออื่นต่อไป แต่แท้จริงแล้ว
เราอยากบอกว่า ภาษีอากรไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่คุณคิด และยังจัดเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเป็นลำดับแรก
ที่ผู้ลงทุนควรจะได้ทราบและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ทั้งนี้ เพราะการจ่ายภาษีอากรให้ถูกต้องและครบถ้วน
ตามกฎหมายนั้น เป็นสิ่งที่ผู้ลงทุนทุกคนต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเมื่อก้าวเข้ามาสู่สนามของการลงทุน
ในตลาดหลักทรัพย์

1. ภาษีอากรสำหรับบุคคลธรรมดา
ในเบื้องต้นนี้ เราได้รวบรวมหลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีอากรสำหรับบุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ เช่น การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ หน่วยลงทุน
และพันธบัตรขององค์กรของรัฐบาลที่คุณควรทราบและง่ายต่อการทำความเข้าใจมาแสดงไว้ในตารางดังนี้

ประเภท
ภาษีอากร ประเภทของเงินได้ หลักเกณฑ์การเสียภาษีอากร

ภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา กรณีที่คุณได้รับเงินกำไรจากการ
ขายหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
คุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
นำเงินกำไร นั้นมารวมคำนวณเป็น
เงินได้เพื่อเสียภาษี

กรณีที่คุณได้รับเงินปันผลจากบริษัท
จดทะเบียน, บริษัทจำกัด, หรือบรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 10%
และเลือกที่จะนำเงินปันผลนั้นมารวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีหรือไม่ก็ได้

คุณจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผล
หากเลือกจะนำเงินปันผลนั้นมารวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

กรณีที่คุณได้รับเงินปันผลจาก
กองทุนรวม
คุณจะเลือกให้หักภาษี ณ ที่จ่าย 10%
หรือจะนำเงินปันผลไปรวมคำนวณ
เป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีตอนสิ้นปีก็ได้ (*)

กรณีที่คุณได้รับเงินปันผลจากบริษัท
ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
คุณจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงิน
ปันผลนั้นมารวมคำนวณเป็นเงินได้
เพื่อเสียภาษี

กรณีที่คุณได้รับดอกเบี้ยหุ้นกู้
หรือดอกเบี้ยพันธบัตรขององค์การ
ของรัฐบาล
คุณจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 15%
และมีสิทธิเลือกที่จะไม่นำดอกเบี้ยนั้น
มารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ภาษีมูลค่าเพิ่ม คุณจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่บริการนายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ให้แก่คุณในอัตราร้อยละ 7 ของค่าตอบแทนที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นเรียกเก็บอากรแสตมป์ ในการโอนใบหุ้น, ใบหุ้นกู้ และพันธบัตร คุณต้องติดอากรแสตมป์บนตราสารการโอน
ในอัตรา 1 บาท สำหรับทุกจำนวน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท โดยคิดตาม
ราคาหุ้นที่ชำระแล้วหรือตามราคาในตราสารโอน (แล้วแต่อย่างใดจะมากกว่า) ยกเว้น
ถ้าเป็นการโอนหลักทรัพย์จดทะเบียนที่ตลาดหลักทรัพย์หรือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียน หรือเป็นการโอนพันธบัตรรัฐบาล และหน่วยลงทุน
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์

* กรณีผู้ลงทุนเป็นชาวต่างประเทศ จะไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่สิ้นปีต้องนำเงินปันผลไปรวมคำนวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีเสมอ

2. ภาษีอากรสำหรับนิติบุคคล
บริษัทไทยหรือนิติบุคคลต่างประเทศที่ลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่าง ๆ เมื่อมีเงินได้เกิดขึ้นจะต้องเสียภาษี
เงินได้นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

ประเภท นิติบุคคล เงินกำไรจากการขาย หลักทรัพย์, เงินปันผล, ดอกเบี้ย เงินปันผลจากบริษัทไทย หรือกองทุนรวม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ณ ที่จ่าย
บริษัทไทย และนิติบุคคล ต่างประเทศ ที่ประกอบ กิจการใน ประเทศไทย กรณีผู้มีเงินได้ เป็นนิติบุคคลที่ได้ รับเงินกำไรจาก การขายหลักทรัพย์, เงินปันผล, และ ดอกเบี้ย ต้องนำ รายได้ดังกล่าว มารวมคำนวณ หากำไรสุทธิเพื่อ เสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 30
กรณีผู้มีเงินได้ เป็นบริษัทจดทะเบียน จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องนำเงินปันผล ดังกล่าวมารวมเป็น รายได้ ในการคำนวณ เพื่อเสียภาษี
กรณีผู้มีเงินได้เป็น บริษัทจำกัด ที่ถือหุ้น ในบริษัทจำกัดผู้จ่ายเงิน ปันผลไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของหุ้น ทั้งหมด และบริษัทผู้ จ่ายเงินปันผล มิได้ ถือหุ้นในบริษัทผู้รับเงินปันผลเลยจะได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องนำเงิน ปันผลดังกล่าวมารวม เป็นรายได้ในการ คำนวณเพื่อเสียภาษี
กรณีบริษัทไทยหรือ กองทุนรวมจ่ายเงินปันผล ให้แก่บริษัทไทยที่ไม่ใช่ บริษัทจดทะเบียนหรือนิติ บุคคลต่างประเทศ จะต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายไว้ร้อยละ 10 (กรณีจ่ายให้แก บริษัทจดทะเบียน จะได้รับการยกเว้น ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย)

นิติบุคคลต่าง ประเทศที่ไม่ได้ ประกอบกิจการ ในประเทศไทย กรณีเงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์, เงินปันผล, และดอกเบี้ย ผู้จ่ายเงินได้จะหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ในอัตราต่อไปนี้
– เงินกำไรจากการขายหลักทรัพย์หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
– เงินปันผล หักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10
– ดอกเบี้ยหุ้นกู้และพันธบัตรหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 15
กรณีดอกเบี้ยหุ้นกู้จากบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และดอกเบี้ยพันธบัตรของรัฐบาลจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี

หมายเหตุ: บริษัทนิติบุคคลทุกประเภทจะถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการนายหน้าและตัวแทนซื้อขาย หลักทรัพย์ในอัตราร้อยละ 7 ของค่าตอบแทน

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

One thought on “การลงทุนหุ้น 9”

 1. การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน นะครับ
  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างครับ ^.^
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน มีเนื้อหาดังนี้
  การลงทุนหุ้น 1
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 1
  $$$ การให้ความรู้ผู้ลงทุน $$$
  การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน (Investor Education)

  การลงทุนหุ้น 2
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 2
  $$$ องค์ประกอบการลงทุน $$$
  รู้จักกับองค์ประกอบการลงทุน (Know Investment Components)

  การลงทุนหุ้น 3
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 3
  $$$ ทำไมจึงเกี่ยวข้องกับคุณ $$$
  ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)

  การลงทุนหุ้น 4
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 4
  $$$ วิธีการลงทุน $$$
  ระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

  การลงทุนหุ้น 5
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 5
  $$$ คู่มือผู้ลงทุนในประเทศ $$$
  คู่มือสำหรับผู้ลงทุนภายในประเทศ

  การลงทุนหุ้น 6
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 6
  $$$ การเปิดบัญชีซื้อขาย $$$
  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (How to Open an Account)

  การลงทุนหุ้น 7
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 7
  $$$ วิธีการซื้อขาย $$$
  วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์

  การลงทุนหุ้น 8
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 8
  $$$ ค่าธรรมเนียม $$$
  ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission Fees)

  การลงทุนหุ้น 9
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 9
  $$$ ภาษีที่เกี่ยวข้อง $$$
  ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (Taxation)

  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างนี้ครับ ^.^
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-1

Leave a Reply