ทุกคนไปถึงได้ไหมตอนที่ 12 อิสรภาพทางการเงิน – ทุกคนไปถึงได้ไหม?
ตอนจบ ทุกคนสามารถไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่?เคยฟังเรื่องเล่าเรื่องหนึ่ง
มีพราหมณ์คนหนึ่ง เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า แล้วกราบทูลถามว่า
พระภิกษุสงฆ์ ทั้งหลายที่ได้มาบวชอยู่ในพระพุทธศาสนา
ได้บรรลุมรรคผลนิพพานทุกรูปหรือไม่
Continue reading ทุกคนไปถึงได้ไหม