การลงทุนหุ้น 6$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 6
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$ การเปิดบัญชีซื้อขาย $$$
การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (How to Open an Account)

เมื่อผู้ลงทุนต้องการซื้อขายหลักทรัพย์ จะต้องติดต่อผ่านบริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นโบรกเกอร์หรือซับโบรกเกอร์ก็ได้
เพื่อดำเนินการเปิดบัญชีลูกค้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ ซึ่งโบรกเกอร์และซับโบรกเกอร์แต่ละแห่งจะมีเงื่อนไข
ในการพิจารณาเปิดบัญชีให้กับลูกค้าแต่ละบริษัทอาจมีความแตกต่างกันในรายละเอียด แต่ในหลักการใหญ่ๆ
แล้วจะมีมาตรฐานเดียวกัน คือจะพิจารณาฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือของผู้ขอสมัครเป็นลูกค้า โดยจะดูจาก
หลักฐานต่างๆ ที่แสดงถึงทรัพย์สิน กระแสรายได้ หรือตำแหน่งหน้าที่การงานของลูกค้าหรือบุคคลที่เป็นผู้ค้ำประกัน
เป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการอนุมัติวงเงินซื้อขายหลักทรัพย์ นอกจากนั้นแล้วโบรกเกอร์จะต้องศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า เพื่อให้รู้จักลูกค้าอย่างเพียงพอในเรื่องต่างๆได้แก่ เป้าหมายการลงทุน ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการลงทุนในหลักทรัพย์และระดับการยอมรับความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา
ภาระหนี้สิน ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับโบรกเกอร์ ในการให้คำแนะนำแก่ลูกค้าได้อย่าง
เหมาะสม

1. ประเภทบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ในการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ โบรกเกอร์จะให้ลูกค้าเปิดบัญชีแต่ละประเภทเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น และไม่ให ้
เปิดบัญชีร่วมกับบุคคลอื่นด้วย บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

บัญชีเงินสด (Cash Account) เป็นบัญชีสำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์โดยชำระค่าหลักทรัพย์
เต็มจำนวนด้วยเงินสด บัญชีเงินสดนี้โบรกเกอร์จะพิจารณาอนุมัติวงเงินที่เหมาะสมกับฐานะการเงิน
และความสามารถในการชำระหนี้ ทั้งนี้การซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องชำระค่าซื้อภายใน 3 วัน นับจากวันที่ซื้อ
หลักทรัพย์

บัญชีมาร์จิ้น (Margin Account) ซึ่งปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์ได้นำระบบเครดิตบาลานซ์ (Credit
Balance System) มาใช้สำหรับลูกค้าที่ต้องการกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์เพื่อซื้อหลักทรัพย์ หรือต้องการยืม
หลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต ก่อนเริ่มซื้อหรือขายชอร์ตหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง โบรกเกอร์จะกำหนดให้ลูกค้า
บัญชี Credit Balance ต้องวางเงินสดไว้เป็นหลักประกัน โดยต้องวางไว้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าจำนวนที่เป็น
Initial Margin ตามที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด (คือมูลค่าหลักทรัพย์ที่ซื้อหรือขายชอร์ต x อัตรา Initial
Margin) เงินจำนวนนี้จะลงเครดิตไว้ในบัญชี Credit Balance ของลูกค้านั้น เมื่อลูกค้าสั่งซื้อหลักทรัพย์
โบรกเกอร์จะหักเงินค่าหลักทรัพย์ออกจากยอดเงินดังกล่าว ถ้าลูกค้าซื้อหลักทรัพย์เป็นมูลค่าเกิน
จำนวนเงินที่วางไว้ โบรกเกอร์จะให้กู้ยืมเงินส่วนที่ขาดอยู่นั้น ในกรณีที่ลูกค้าขายชอร์ตลูกค้าจะต้องยืม
หลักทรัพย์จากโบรกเกอร์เพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อ โบรกเกอร์จะถือเอาเงินวางประกันและเงินค่าขายหลักทรัพย์
ดังกล่าวเป็นหลักประกันการส่งคืนหลักทรัพย์ ความสามารถที่ลูกค้าจะซื้อหรือขายชอร์ตหลักทรัพย์ หรือที่
เรียกว่า Purchasing Power ในตอนเริ่มแรกนี้จะมากหรือน้อยจึงขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่ลูกค้า
นำมาวางเป็นประกัน แต่ทั้งนี้ลูกค้าจะซื้อหลักทรัพย์หรือขายชอร์ต โดยรวมเกินกว่าวงเงินที่ได้รับ
อนุมัติจากโบรกเกอร์ไม่ได้การลงทุนด้วยระบบมาร์จินมีความซับซ้อนที่ต้องระวังอยู่ที่ วงเงินกู้ที่คุณใช้ลงทุนอยู่นั้นสามารถเพิ่มขึ้นหรือ
ลดลงตลอดเวลา และอาจรวดเร็วรุนแรงตามสภาพการณ์ของตลาดหลักทรัพย์และของตัวหุ้นที่คุณถือลงทุนด้วย
ระบบมาร์จินอยู่ หากคุณคิดที่จะลงทุนด้วยระบบมาร์จินนี้ คุณควรศึกษาอย่างละเอียดถึงกฎระเบียบที่มีมากมาย
โดยเฉพาะในกรณีเมื่อราคาตลาดลดต่ำลงมา จะมีการเรียกหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นมาวางประกันเพิ่มตลอดจน
การบังคับขายหุ้นในบัญชีลูกค้า ซึ่งความเสียหายในการลงทุนด้วยระบบนี้ค่อนข้างรุนแรง

2. เอกสารที่ต้องใช้เพื่อเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
เมื่อคุณตัดสินใจจะเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ คุณต้องจัดเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาใบสำคัญคนต่างด้าว หรือสำเนาหนังสือเดินทางในกรณี
เป็นชาวต่างชาติ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
สำเนาใบแจ้งรายการบัญชีธนาคาร(Bank Statement) หรือสำเนาสมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์
ย้อนหลัง 6 เดือน
หลังจากคุณจัดเตรียมเอกสารต่างๆ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาดผู้ซึ่งจะเป็น
ผู้ดูแลการลงทุนของคุณจะสอบถามรายละเอียดต่างๆ จากคุณ อาทิ

ฐานะทางการเงินของคุณ วงเงินลงทุนที่คุณจะใช้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
วัตถุประสงค์ในการลงทุนของคุณ เป้าหมายในการลงทุนของคุณ เพื่อจะได้ทราบว่าคุณเป็นผู้ลงทุน
ประเภทใด ลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว คุณคาดหวังผลตอบแทนในรูปแบบใด พร้อมรับความเสี่ยง
มากน้อยเพียงใด คุณต้องการได้สิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนหรือไม่ เป็นต้น
พูดคุยซักถามแลกเปลี่ยน เพื่อทำความเข้าใจธรรมชาติของการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ชี้แจง
ผลดีผลเสียการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ทราบว่าคุณมีความรู้และทัศนคติในการลงทุนอย่างไร
และมากน้อยเพียงไร
จากนั้นเจ้าหน้าที่การตลาดจะให้คุณเขียนใบคำขอเปิดบัญชีซื้อ-ขายหลักทรัพย์ และเมื่อได้รับการอนุมัติให้
เปิดบัญชีแล้ว คุณจะได้รับแจ้งหมายเลขสมาชิก หรือรหัสประจำตัวลูกค้า ซึ่งจะใช้ในการส่งคำสั่งซื้อ-ขาย
เปลี่ยนแปลง ยกเลิก รวมทั้งการชำระเงิน หรือในการติดต่อใดๆกับโบรกเกอร์ รหัสนี้คุณต้องเก็บเป็นความลับ
เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจมีผู้แอบอ้างทำให้เกิดความเสียหายได้

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้แล้ว แต่ก่อนที่คุณจะเปิดบัญชีกับใคร เราขอแนะนำให้คุณ
ทำความรู้จักกับบริการและบทบาทของโบรกเกอร์ และพิจารณาว่าคุณควรจะเลือกซื้อขายกับโบรกเกอร์ใด ซึ่งคุณ
สามารถดูข้อมูลได้ในรู้จักกับโบรกเกอร์ (Know Your Broker)

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

One thought on “การลงทุนหุ้น 6”

 1. การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน นะครับ
  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างครับ ^.^
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน มีเนื้อหาดังนี้
  การลงทุนหุ้น 1
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 1
  $$$ การให้ความรู้ผู้ลงทุน $$$
  การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน (Investor Education)

  การลงทุนหุ้น 2
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 2
  $$$ องค์ประกอบการลงทุน $$$
  รู้จักกับองค์ประกอบการลงทุน (Know Investment Components)

  การลงทุนหุ้น 3
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 3
  $$$ ทำไมจึงเกี่ยวข้องกับคุณ $$$
  ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)

  การลงทุนหุ้น 4
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 4
  $$$ วิธีการลงทุน $$$
  ระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

  การลงทุนหุ้น 5
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 5
  $$$ คู่มือผู้ลงทุนในประเทศ $$$
  คู่มือสำหรับผู้ลงทุนภายในประเทศ

  การลงทุนหุ้น 6
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 6
  $$$ การเปิดบัญชีซื้อขาย $$$
  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (How to Open an Account)

  การลงทุนหุ้น 7
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 7
  $$$ วิธีการซื้อขาย $$$
  วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์

  การลงทุนหุ้น 8
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 8
  $$$ ค่าธรรมเนียม $$$
  ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission Fees)

  การลงทุนหุ้น 9
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 9
  $$$ ภาษีที่เกี่ยวข้อง $$$
  ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (Taxation)

  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างนี้ครับ ^.^
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-1

Leave a Reply