การลงทุนหุ้น 7$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 7
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$$$ วิธีการซื้อขาย $$$
วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์
1. การส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดธนาคาร

ซึ่งคุณจำง่ายๆ คือ วันไหนธนาคารทำการ ตลาดหลักทรัพย์ก็มีการซื้อ-ขาย และวันที่ธนาคารหยุด
ตลาดหลักทรัพย์ก็หยุดทำการด้วย ส่วนเวลาทำการนั้นจะแตกต่างกันบ้าง
โดยตลาดหลักทรัพย์จะเปิดให้มีการซื้อขายวันละ 2 รอบ รอบแรก
ตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 9.55-10.00 น.
จนถึงปิดตลาดภาคเช้า 12.30 น. และรอบที่สอง
ตั้งแต่เวลาเปิดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 14.25-14.30 น.
จนถึงปิดตลาดที่ได้จากการสุ่มเลือกเวลาในช่วง 16.35-16.40 น.
นอกจากเวลาปกติแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ยังเปิดให้มีการซื้อขายนอกเวลาทำการเพิ่มขึ้นอีก 20-25 นาที
นับตั้งแต่เวลาปิดทำการซื้อขายประจำวันที่ได้จากการสุ่มเลือกจนถึง 17.00 น.ด้วย

สำหรับวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถทำได้ 3 วิธี คือ

สั่งด้วยตนเองที่ห้องค้าหลักทรัพย์ของบริษัทสมาชิกที่เป็นลูกค้าอยู่ โดยกรอกใบคำสั่งซื้อหรือขาย พร้อมเซ็นชื่อกำกับ
สั่งทางโทรศัพท์ โดยโทรหาเจ้าหน้าที่การตลาดที่ดูแลบัญชีให้
สั่งผ่านอินเทอร์เน็ต ตามเว็บไซต์ของแต่ละบริษัทสมาชิกที่เป็นลูกค้า
ไม่ว่าจะส่งคำสั่งด้วยวิธีใด คุณควรเป็นผู้ส่งคำสั่งด้วยตัวคุณเองเสมอ
เพื่อป้องกันความผิดพลาดเสียหาย ทั้งนี้ การส่งคำสั่งซื้อหรือขายหลักทรัพย์
ผู้ลงทุนต้องเสนอราคา ให้ตรงตามช่วงราคาการปรับขึ้น-ลงของราคาซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่

อย่างไรก็ตาม ราคาซื้อขายหลักทรัพย์แต่ละวันสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นสูงสุดหรือลดลงต่ำสุดได้
ไม่เกินร้อยละ 30 ของราคาซื้อขายสุดท้ายในวันทำการก่อนหน้า
ยกเว้นการซื้อขายหลักทรัพย์บางประเภท เช่น ใบสำคัญแสดงสิทธิต่าง ๆ
หรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งพักการซื้อขายเป็นระยะเวลานาน เป็นต้น

หากคำสั่งซื้อขายได้รับการจับคู่ซื้อขายแล้ว เจ้าหน้าที่การตลาด
จะรายงานผลการซื้อขายให้ผู้ลงทุนทราบ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องจ่ายเงินค่าซื้อหลักทรัพย์
หรือรับเงินค่าขายหลักทรัพย์ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อขายพร้อมทั้งจ่ายค่า
ธรรมเนียม(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ 7) แก่บริษัทสมาชิกทุกครั้งที่มีรายการซื้อขายเกิดขึ้น
ซึ่งนับตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2544 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ได้ออกข้อ
บังคัยโดยให้บริษัทสมาชิกเรียกเก็บจากลูกค้า ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.25
ของมูลค่าการซื้อขายสำหรับลูกค้าทุกประเภท
และอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.20 สำหรับการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านอินเทอร์เน็ต2. ข้อควรระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

เนื่องจากการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ค่อนข้างมีกระบวนการที่ซับซ้อน และเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย จึงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เราจึงอยากแนะนำให้คุณตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการซื้อ-ขาย อย่างละเอียดถี่ถ้วน นอกจากนั้น คุณควรติดตามและหมั่นตรวจสอบบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เสมอ ดังนี้

คำสั่งซื้อ-ขายหลักทรัพย์ ในกรณีที่คุณส่งคำสั่งซื้อ-ขาย ณ ห้องค้าหลักทรัพย์ คุณต้องมั่นใจว่า
เขียนรายละเอียดต่างๆครบถ้วน ทั้งชื่อและรหัสของคุณ ชื่อหลักทรัพย์ จำนวน และราคาหุ้นที่
ถูกต้องชัดเจน และเซ็นชื่อท้ายคำสั่งทุกครั้ง สิ่งที่ต้องระวังคือ อย่าหยิบคำสั่งซื้อขายมาเขียนสลับกัน
เพราะคุณจะสูญเสียโอกาสเสียเงิน และเสียอารมณ์อย่างยิ่ง

Contract และ Invoice เป็นเอกสารซึ่งโบรกเกอร์จะส่งมาให้คุณเซ็น เพื่อรับทราบผลของการซื้อขาย
หลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ Contract และ Invoice จะออกมาคู่กัน เพื่อแจ้งรายการที่คุณสั่งว่าได้ซื้อ
หรือขายหุ้นเมื่อใด หุ้นอะไร จำนวนและราคาเท่าไร เป็นเงินที่คุณจะต้องจ่าย (กรณีซื้อ) หรือได้รับ
(กรณีขาย) เท่าไร หักค่าธรรมเนียม (commission) แล้วจะเป็นเท่าใด คุณไม่ควรลงลายเซ็น
ก่อนการตรวจสอบตัวเลขและรายละเอียดทั้งหมดว่าถูกต้องหรือยัง ทุกครั้งทุกกรณี สำเนาเอกสาร
จากโบรกเกอร์ทุกชิ้น คุณต้องเก็บรักษารวบรวมให้เป็นระบบและครบถ้วน เพราะ Contract และ
Invoice มีความสำคัญมาก เป็นหลักฐานสำคัญในกรณีเกิดเหตุผิดพลาดทางบัญชี

รายงานยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชี บางครั้งคุณอาจหยุดการซื้อขายไประยะหนึ่ง แต่ทุกสิ้นเดือน
โบรกเกอร์จะแจ้งยอดหลักทรัพย์คงเหลือในบัญชีของคุณมาให้ เหมือนกับที่ธนาคารพาณิชย์
แจ้งยอดบัญชีกระแสรายวันให้คุณในช่วงสิ้นเดือน ซึ่งคุณจะต้องตรวจสอบความถูกต้องว่าหลักทรัพย์
ของคุณยังคงมีอยู่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ เพราะโบรกเกอร์อาจมีลูกค้ามาก หรือระบบคอมพิวเตอร์
อาจคลาดเคลื่อน ทำให้ยอดหลักทรัพย์คงเหลือของคุณผิดพลาดไปได้ ถ้าหากเกิดความผิดพลาด
หรือหากคุณไม่แน่ใจ คุณอาจติดต่อกลับไปยังเจ้าหน้าที่การตลาดของบริษัทโบรกเกอร์ที่ดูแลบัญชีของคุณ
ให้ช่วยตรวจสอบได้ทุกเวลา

ในกรณีที่คุณใช้ระบบมาร์จิน คุณต้องตรวจสอบเพิ่มเติมถึงวงเงินคงเหลือ อัตรามาร์จินที่อาจ
เปลี่ยนแปลงไปหรืออื่นๆ ซึ่งคุณต้องละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้น ทั้งนี้เพราะระบบการซื้อ-ขาย ด้วยบัญชีมาร์จิน
มีความซับซ้อน ตัวเลขเคลื่อนไหวทุกวัน และมีรายละเอียดขั้นตอนมาก จึงควรศึกษาเพิ่มเติม หลังจาก
มีความเข้าใจกระบวนการซื้อ-ขายหลักทรัพย์แบบพื้นฐานดีพอแล้ว โดยอาจสอบถามได้จากโบรกเกอร์
ที่คุณเป็นลูกค้า หรือกำลังจะเป็นลูกค้า จะได้รับการอธิบายที่ชัดเจนขึ้น

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

One thought on “การลงทุนหุ้น 7”

 1. การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน นะครับ
  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างครับ ^.^
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  $$$ การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้น และอิสรภาพทางการเงิน | Money $$$
  $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
  การลงทุนหุ้น มีทั้งหมด 9 ตอน มีเนื้อหาดังนี้
  การลงทุนหุ้น 1
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 1
  $$$ การให้ความรู้ผู้ลงทุน $$$
  การให้ความรู้แก่ผู้ลงทุน (Investor Education)

  การลงทุนหุ้น 2
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 2
  $$$ องค์ประกอบการลงทุน $$$
  รู้จักกับองค์ประกอบการลงทุน (Know Investment Components)

  การลงทุนหุ้น 3
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 3
  $$$ ทำไมจึงเกี่ยวข้องกับคุณ $$$
  ทำไมการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จึงเกี่ยวข้องกับตัวคุณ (Why Invest?)

  การลงทุนหุ้น 4
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 4
  $$$ วิธีการลงทุน $$$
  ระบบวิธีการลงทุนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

  การลงทุนหุ้น 5
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 5
  $$$ คู่มือผู้ลงทุนในประเทศ $$$
  คู่มือสำหรับผู้ลงทุนภายในประเทศ

  การลงทุนหุ้น 6
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 6
  $$$ การเปิดบัญชีซื้อขาย $$$
  การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ (How to Open an Account)

  การลงทุนหุ้น 7
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 7
  $$$ วิธีการซื้อขาย $$$
  วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์

  การลงทุนหุ้น 8
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 8
  $$$ ค่าธรรมเนียม $$$
  ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ (Trading Commission Fees)

  การลงทุนหุ้น 9
  คำแนะนำการเล่นหุ้นและการลงทุนอย่างถูกวิธี ตอนที่ 9
  $$$ ภาษีที่เกี่ยวข้อง $$$
  ภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง (Taxation)

  ความรู้พื้นฐานก่อนการลงทุนครับ คลิ๊กอ่านได้ที่ ลิ้งข้างล่างนี้ครับ ^.^
  http://www.money.matethai.com/investment/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99-1

Leave a Reply